GÜNCEL
2024/103 Sigorta Şirketlerinin Bildirim Formlarında KDV Ayrıştırması Yapıp Yapmayacağı Hk.

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

15.05.2024

SAYI

2024/103

KONU

Sigorta Şirketlerinin Bildirim Formlarında KDV Ayrıştırması Yapıp Yapmayacağı Hk.

ÖZELGE TARİHİ

31.08.2022

ÖZELGE SAYISI

E-64597866-105-14197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Sigorta şirketlerinin bildirim formlarında KDV ayrıştırması yapıp yapmayacağı ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne verilen 13.10.2005 tarih ve 17 sayılı görüşte, "... Sigorta şirketlerinin faturalarında KDV ayrıştırması yapmaması nedeniyle, tabloda belirtmek kaydı ile KDV ayrımına gitmeden, bir kişi veya kurumdan yapılan yıllık alışlar toplamı KDV dahil 30.000 YTL'yi aşması durumda, bu alışlar Ba formuna dahil edilecektir." hususunun yer aldığı ve bu tarihte 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin geçerli olduğu, daha sonra bu Tebliğin 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırıldığı, sonrasında 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uyulacak usul ve esaslara yönelik bazı düzenlemelerin yapıldığı, bu durumda sigorta şirketlerinin bildirim formlarını verirken faturalarında KDV ayrıştırması yapmaması prensibinin halen geçerli olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirimleri verme yükümlülüğüne yönelik uyulacak usul ve esaslar sırasıyla 350, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulmuştur. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 04.02.2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genel Tebliğinin;

- (1.2.2.) numaralı maddesinde, "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir.", - (1.2.5.) numaralı maddesinde, "Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.",

  • (1.2.7.) numaralı maddesinde, "Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.",
  • (2.2.1.) numaralı maddesinde, "Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta poliçeleri (e-Sigorta Poliçesi) ile sigorta komisyon gider belgelerinin (e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi) ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesinin (e-Gider Pusulası) e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

Öte yandan, 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ile elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan mükellefler tarafından mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin verilen bilgilerden, elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alması sebebiyle, bildirimlere dahil edilmeyecek şekilde Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan mükelleflerin bildirim vermesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu Tebliğ ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

  • "1-KAPSAM" başlıklı bölümüne, "(1.1.8.) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir." maddesi,
  • "1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı bölümüne, "Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir. " paragrafı,

eklenmiş, "3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI" başlıklı bölümünün (3.2.4.) numaralı maddesi ise, "(3.2.4.) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir " şeklinde değiştirilmiştir. Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi ise 01.07.2021 olarak öngörülmüştür.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; ilgili Genel Tebliğin (1.2.5.) maddesinde yer alan mükellefler (Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri) bildirim formu verme yükümlülüğü kapsamındadır. Ancak, bu mükellefler yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların da karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarını aylık dönemler itibariyle elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 01.07.2021 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. Ancak, bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecek ve söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Ayrıca, bildirim formu verme yükümlülüğü bulunan ancak, herhangi bir mal ve/veya hizmet alış/satışı bulunmayan ya da tüm alış/satışları belirlenen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretlemek suretiyle bildirmek zorundadırlar.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…