Sunumlar
YMM Tam Tasdik Yaptırmak Neden Önemlidir

 

Tam Tasdik Ve Çalışma Prensibi 

Kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannameleri ile birlikte bunlara ekli olan tablo ile bildirimlerin tasdiki tam tasdik olarak adlandırılmaktadır. Tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yürütülen işlemlerdir. Yeminli mali müşavir her türlü belgeleri inceleyerek işletmenin vergi mevzuatına uygun olarak çalışmasına tam tasdik ile yardımcı olmaktadır. 
 
 Tasdik Nedir?
 
 Gerçek ya da tüzel kişilerin işletmeleri yeminli mali müşavir tarafından denetlenmektedir. Bu denetim kanunlarla belirtilen ilke ve standartlara uygunluk yönünden yapılmaktadır. Bu inceleme sonucuna göre incelenen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı mühür ve imza kullanılarak tespit edilir. Bu tespit sonuçları rapora bağlanır. Bu işlem tasdik olarak adlandırılmaktadır. 
 
 ​​​​​​Tam Tasdik Neden Yapılır? 
 
 Tam tasdik belirli bir amaca hizmet eden önemli işlemlerden birisidir. Tam tasdik işlemlerinin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

Gerçek kişi ya da tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerinin ve işletmelerinin hesap ve de kayıt sonuçlarına ait mali tabloların eksiksiz ve usulüne uygun olmasını sağlayarak kamu yararına en doğru şekilde sunmak,

Vergi dairesi ile mükellef arasındaki güven ilişkisini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,

İşletmelerin ilgili mevzuat doğrultusunda taleplerini en hızlı şekilde karşılayarak hak mağduriyeti yaşanmasını önlemek,

İade edilmesi ya da ödenmesi gereken kurumlar ve gelir vergisini incelemek, istisna oluşturan ve vergiye dahil edilmeyen gelirleri araştırmak ve tespit etmek. Yeminli mali müşavir tam tasdik çalışmalarını bu amaca uygun olarak yapmaktadır. Doğru bir şekilde tasdik yapabilmek için her türlü belgelerden yararlanılarak çalışmaya uygun çeşitli teknikler kullanılmaktadır. 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​İşletmeler İçin Tam Tasdik Neden Önemli? 
 
 Tam tasdik yaptıran işletmelerin tüm vergi ve hesap işlemleri yeminli mali müşavir tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu sayede de her hangi bir mevzuata aykırılık sorunu yaşanmasının önüne geçilmektedir. Tam tasdik yaptıran işletme ve şirketler tam tasdik yaptırmayan mükelleflere göre daha az vergi inceleme riski ile karşılaşmaktadır.
 
 Tam tasdik yapılması halinde de vergi incelemesine girebilmek durumu ile karşılaşılabilir. Özellikle de şikayet, ihbar gibi durumlarda vergi incelemesine girmek muhtemeldir. Ancak tam tasdik ile tüm hesaplar ve işlemler detaylı olarak tarandığı için bir vergi cezası alma riski diğer mükelleflere göre çok düşük bir ihtimal olmaktadır. 

Bununla birlikte, tam tasdik yaptıran bir mükellefin toplam alışlarının içerisinde sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge olduğu tespit olunan tutarın toplam alışlarının % 5'ini geçmemesi durumunda bu mükelleflerin özel esaslara alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
 Tam tasdik yaptırılan dönem hesapları kapsamında alınacak olan bir vergi ya da cezadan işletme ile birlikte tam tasdik yapmış olan mali müşavir de sorumlu kabul edilmektedir. Bu sorumluluk ile yapılan tam tasdik son derece titiz bir çalışma olarak yürütülmektedir. 
 
 Tam tasdik sonucu düzenlenen tam tasdik raporu ile avantaj elde edilmektedir. Tam tasdik sözleşmesi olması ve bu sözleşmenin süresinde düzenlenmiş olması ile sınırsız olarak tam tasdik raporu ile KDV iadesi talep etmek ve almak mümkün olmaktadır. Birlikte iş yapılmış olan karşı şirketlerden tam tasdik sürecinde yapılan hesaplardan dolayı gelen inceleme talebinde muhatap tasdik yapan yeminli mali müşavir olmaktadır. 
 
 Profesyonel Tam Tasdik Hizmetleri 
 
 Tam tasdik hizmeti almak isteyen işletmelerin donanımlı ve profesyonel bir yeminli mali müşavir tarafından hizmet almaları son derece önemlidir. Bu bağlamda yeminli mali müşavir içinde donanımlı olmak, mevzuata, işlem ve tekniklere hakim olmak son derece önemlidir. 
 
 Sorumluluk getiren ve özen gerektiren bir işlem yapıldığı bilinci ile çalışmak bu süreçte profesyonelliği yakalamak konusunda etkili olmaktadır. Kanun ve mevzuat içerikleri bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Böylece tam tasdik işlemleri kurallara uygun ve en detaylı biçimde çeşitli belge ve hesap bilgilerinden yararlanılarak yapılmaktadır. Tüm işlem ve hesap incelemelerinde hataya yer vermemek adına tekrar kontrolleri yapılmaktadır. 

YMM TAM TASDİK YAPTIRMAK NEDEN ÖNEMLİDİR

Tam tasdik yaptıran şirketler tüm hesap ve işlemleri yeminli mali müşavirler tarafından incelenip denetlendiği için, diğer mükelleflere nazaran daha az vergi inceleme riski ile karşı karşıyadırlar. Bununla birlikte tam tasdik yapan mükelleflerin vergi incelemesine muhatap olmayacakları şeklinde inanış doğru değildir. Özellikle ihbar, şikayet SMİYB kullanımı gibi durumlarda inceleme kaçınılmazdır.

Diğer yandan İncelemeye girmiş olsalar bile hesap ve işlemleri öncesinde denetlendiği için cezaya muhatap olma riskleri diğer mükelleflere kıyasla çok daha düşüktür. Tam tasdik yapılan dönemle ilgili ortaya çıkan vergi ve cezalardan mükellef ile birlikte tam tasdik yapan Yeminli Mali Müşavir müteselsilen sorumludur.

Tam tasdik raporunun bir diğer avantajı ise, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın tam tasdik raporu ile KDV iadesi alınabilmesidir. Şirketler tam tasdik sözleşmelerinin olması durumunda diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme taleplerine muhatap olmazlar. Bu ihtiyaç, tam tasdik sözleşmesi yapılan YMM’ler tarafından karşılanır.

Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

Hazine ve maliye bakanlığı 2019 yılına yönelik özel bir had belirlememiştir. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 olarak açıklanmıştır. Bu sebeple 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak hadler aşağıdaki gibi olacaktır.

Tam Tasdik Sınırı

2023 YILI (TL)

Aktif Toplamı

40.254.000

Net Satışlar Toplamı

80.487.000

 

            Ancak, hemen belirtmek gerekir ki belli bir kısım istisna ve muafiyetlerden yararlanmada getirilen zorunluluklar dışında tam tasdik yaptırmak zorunlu değildir.

Tam tasdik yaptırmak isteyen işletmelerin, kendilerini güvence altına alabilmek, olası risk ve hatalardan korunmak için her yılın ocak döneminde o yıla ait tam tasdik sözleşmelerini yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

          Saygılarımızla.......