Sunumlar
YMM Tam Tasdik Yaptırmak Neden Önemlidir

 

 

YMM TAM TASDİK YAPTIRMAK NEDEN ÖNEMLİDİR

Tam tasdik yaptıran şirketler tüm hesap ve işlemleri yeminli mali müşavirler tarafından incelenip denetlendiği için, diğer mükelleflere nazaran daha az vergi inceleme riski ile karşı karşıyadırlar. Bununla birlikte tam tasdik yapan mükelleflerin vergi incelemesine muhatap olmayacakları şeklinde inanış doğru değildir. Özellikle ihbar, şikayet SMİYB kullanımı gibi durumlarda inceleme kaçınılmazdır.

Diğer yandan İncelemeye girmiş olsalar bile hesap ve işlemleri öncesinde denetlendiği için cezaya muhatap olma riskleri diğer mükelleflere kıyasla çok daha düşüktür. Tam tasdik yapılan dönemle ilgili ortaya çıkan vergi ve cezalardan mükellef ile birlikte tam tasdik yapan Yeminli Mali Müşavir müteselsilen sorumludur.

Tam tasdik raporunun bir diğer avantajı ise, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın tam tasdik raporu ile KDV iadesi alınabilmesidir. Şirketler tam tasdik sözleşmelerinin olması durumunda diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme taleplerine muhatap olmazlar. Bu ihtiyaç, tam tasdik sözleşmesi yapılan YMM’ler tarafından karşılanır.

Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

Hazine ve maliye bakanlığı 2019 yılına yönelik özel bir had belirlememiştir. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 olarak açıklanmıştır. Bu sebeple 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak hadler aşağıdaki gibi olacaktır.

Tam Tasdik Sınırı

2020 YILI (TL)

Aktif Toplamı

12.955.000

Net Satışlar Toplamı

29.780.000

 

            Ancak, hemen belirtmek gerekir ki belli bir kısım istisna ve muafiyetlerden yararlanmada getirilen zorunluluklar dışında tam tasdik yaptırmak zorunlu değildir.

Tam tasdik yaptırmak isteyen işletmelerin, kendilerini güvence altına alabilmek, olası risk ve hatalardan korunmak için her yılın ocak döneminde o yıla ait tam tasdik sözleşmelerini yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

          Saygılarımızla.......