Sunumlar
Bağımsız Denetim Firmaları Capital Denetim

Bağımsız Denetim Firmaları

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık ya da aylık finansal tablolarının ve muhasebe verilerinin mevzuatta belirlenmiş olan kriterlere uyup uymadığı ile ilgili gerçekleştirilen denetimlere denmektedir. Denetçiler bu gibi verileri inceledikten sonra gerekli konularda görüş bildirir ve gerekli kurumlara da raporlama yaparlar. Bu konuda güvenilir bir bağımsız denetçi ile ya da bağımsız denetim şirketi ile çalışmak önemlidir. Çünkü muhasebe verileri ve vergiler ile ilgili konular tüm firma ve işletmeler için oldukça hassas ve üzerine düşülmesi gereken konulardır.
 
 Bağımsız Denetim Yapan Firmalar
 
 Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da bağımsız denetim hizmeti sunmakta olan pek çok firma bulunmaktadır. Bu sebeple de işletmelerin ya da firmaların birlikte çalışmak üzere bir bağımsız denetim firması bulması kolay olmamaktadır. Çünkü bu ince eleyip sık dokumak gereken bir konudur. Bu noktada sunmuş olduğu hizmetler, referansları ve güvenilir yapısıyla Capital Denetim firması öne çıkmaktadır. Eğer siz de yeminli mali müşavirlik ya da bağımsız denetim hizmeti almak isterseniz, Capital Denetim firmasını tercih edebilirsiniz. 

bagimsiz denetim firmaları
 
 Bağımsız Denetim Firması Konusunda Terciniz: Capital Denetim
 
 Capital Denetim firması 1 kurucu, 2 ortak olmak üzere üç yeminli mali müşavir tarafından kurulmuş olan bir firmadır. Firmanın kurucuları ve ortakları çok uzun yıllardır piyasada yeminli mali müşavirlik ve bu bağlamdaki diğer konularda hizmet vermektedir. Aynı zamanda Capital Denetim firmasının arka plandaki ekibi de tamamen alanında uzman ve profesyonel kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden Capital Denetim firması, bağımsız denetim firmaları arasında yer alan, gözünüz kapalı olarak güvenebileceğiniz firmalardan biridir. 
 
 Capital Denetim KGK yani Kamu Gözetim Kurumu lisansına sahip olan bir firmadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygun olarak hizmet vermektedir. Her zaman mükelleflerine kaliteli hizmet sunmayı ve hem hizmetin öncesinde hem de sonrasında destek vermeyi misyon edinmiştir. Bu yüzden kısa sürede Türkiye'de ve özellikle de İstanbul'da en çok tercih edilen bağımsız denetim firmalarından biri haline gelmiştir. Eğer siz de Capital Denetim firmasından hizmet almak isterseniz, web site üzerinden ya da burada yazan iletişim bilgileri üzerinden Capital Denetim firmasına ulaşabilirsiniz.
 
 Capital Denetim Firmasının Sunduğu Hizmetler
 
 Capital Denetim, bağımsız denetim hizmeti dışında daha pek çok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Bağımsız Denetim: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak bağımsız denetim.

Denetim ve Tasdik Hizmetleri: Kurumlar vergisi tasdiki, gelir vergisi tasdiki, muhasebe denetimi, uygunluk denetim raporu, bilanço denetimi, mali analiz denetimi, muhasebe ve SGK denetimi, vergi denetimi, özel amaçlı bağımsız denetim.

KDV ve diğer vergi iadesi hizmetleri.

Vergi istisna ve muafiyet raporları.

Vergi Denetim Danışmanlığı: Devamlı ya da kapsamlı vergi danışmanlığı, vergi davaları, dosyaların hazırlanması ile takip ve sonuçlandırılması, vergi uzlaşmaları, vergi inceleme danışmanlığı.

Finans ve Yönetim Danışmanlığı.

Ücretsiz Denetim Hizmetleri: Mali tablo analizi, vergi inceleme riskleri.

Mentörlük Hizmetleri
 
 Neden Bağımsız Denetim Hizmeti Alınmalı?
 
 Bağımsız denetim özellikle büyük ölçekli firma ve işletmelerin alması gereken hizmetlerin başına geliyor. Çünkü mali ve ekonomik konular firmalar için bazen büyük sorunlar doğurabilir. Bu sorunların yaşanmaması ya da yaşanan sorunların ortadan kaldırılması adına bir bağımsız denetim hizmeti alınması gerekiyor. Bu hizmet hem yeminli mali müşavirlik hizmeti hem de danışmanlık hizmeti olarak alınabilir.
 
 Siz de eğer şirketiniz için bir bağımsız denetim hizmeti almak istiyorsanız, bu noktada Capital Denetim alanında en başarılı firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Capital Denetim, ihtiyacınız olan her konuda hizmet veriyor. 

 

A-) GENEL DENETİM KRİTERLERİ 

Aşağıdaki firmalar Bağımsız Denetime tabidir.

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler;

 

i) Aktif toplamı 35 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 175 kişi.

 

B-) KURUMUN NEVİNE GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ KURUMLAR

 

Bu genel şartların yanı sıra özel düzenlemeler ile bağımsız denetim yaptırmak zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlar aşağıda maddeler halinde sayılmıştır.

 

1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,

i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

Bağımsız Denetim Yaptırmak zorundadırlar.

 

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri,

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri,

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri,

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan

kurumlar yine bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri de bağımsız denetime tabidir.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler bağımsız denetime tabidir.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar bağımsız denetime tabidir.

6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma

hakkı.

b) Uydu televizyon yayın lisansı.

c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon

yayın lisansı

bulunan kurum ve kuruluşlarda bağımsız denetim yaptırmak zorundadır.

Daha Düşük Ölçütler Belirlenen Özel Şirketler

1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

 

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

 

3) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

 

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

 

- Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler (Madde 3/1-b-1):

i) Aktif toplamı 15 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 50 kişi.

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50'si belediyelere ait olan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

 

C-) KAPSAM DIŞINDA OLAN KURUMLAR

 

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.

b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.