GÜNCEL
2024/33 Kahramanmaraş Depremi İçin Yapılan Ayni Bağışların Tedariğinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

07.02.2024

SAYI

2024/33

KONU

Kahramanmaraş Depremi İçin Yapılan Ayni Bağışların Tedariğinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk

ÖZELGE TARİHİ

02/08/2023

ÖZELGE SAYISI

64597866-125-15391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Kahramanmaraş depremi için yapılan ayni bağışların tedariğinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkez üssü Kahramanmaraş İli olan ve on bir ili etkisi altına alan depremler nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bankanızca mobilya, masa, sandalye, yatak ve benzeri malzemeler alınarak ayni olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan geçici yerleşim alanlarına ve bir kısımda diğer ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağı belirtilerek, dışarıdan temin edilen ayni yardımlara ilişkin üretici/satıcı firmalar tarafından KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-17/2-b maddesinde, maddenin birinci fıkrasında sayılan (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-2.4.) bölümünde,

"3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde; Kanunun (17/1) inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerin, KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna olup, teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın istisna uygulanır.

... tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez." açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Bankanız tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bedelsiz olarak yapılacak mobilya, masa, sandalye, yatak ve benzeri malzeme teslimleri için üretici/satıcı firmalar tarafından Bankanıza yapılacak teslimler KDV'ye tabi olacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…