GÜNCEL
2024/36 Geçici 37.Madde Kapsamında İnşaatla İlgili Diğer Hizmetlerin KDV İstisnası Hk

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

12.02.2024

SAYI

2024/36

KONU

Geçici 37.Madde Kapsamında İnşaatla İlgili Diğer Hizmetlerin KDV İstisnası Hk

ÖZELGE TARİHİ

27/07/2023

ÖZELGE SAYISI

21152195-130[2022/5462]-314114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Geçici 37.Madde Kapsamında İnşaatla İlgili Diğer Hizmetlerin KDV İstisnası ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizince ... Organize Sanayi Bölgesinde imalat sanayine yönelik .tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fabrika inşaatına başlanıldığı ve bu inşaat için mimari proje, statik proje, betonarme projesi, mekanik tesisat projesi, elektrik tesisat projesi, yangın tesisat projesi, inşaatla ilgili gerekli diğer projeler ve proje tadilleri ile ilgili hizmet alımları yapılacağı belirtilmiş olup bu hizmet alımlarının 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde, imalat sanayii ile turizme yönelik YTB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarının . tarihine kadar KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" başlıklı (II/E-7/A.) bölümünde;

"7/A.1. Kapsam

Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilmiştir.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel değildir.

Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31/12/2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak fabrika inşaatına ilişkin mimari proje, statik proje, betonarme projesi, mekanik tesisat projesi, elektrik tesisat projesi, yangın tesisat projesi, inşaatla ilgili gerekli diğer projeler ve proje tadilleri ile ilgili hizmet alımları 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37 nci maddesi uyarınca KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…