GÜNCEL
2024/96 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Üst Sınırın ve İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması Hk.

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

06.05.2024

SAYI

2024/96

KONU

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Üst Sınırın ve İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması Hk.

ÖZELGE TARİHİ

02.01.2024

ÖZELGE SAYISI

38418978-125[32A-2023/2]-1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Üst Sınırın ve İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

  

İlgi'de kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden;

 -2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak, toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %30 ve vergi indirim oranı %70 olan tevsi yatırıma … tarihinde başlanıldığı,

 -Söz Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 8 inci maddesine istinaden imalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında … hesap döneminde … TL yatırım harcaması yapıldığından bahisle, … hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasında üst sınırın ve indirimli kurumlar vergisi matrahının ne şekilde hesaplanacağı hususunda tereddüt hasıl olduğundan, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği,

 anlaşılmıştır.

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İndirimli Kurumlar Vergisi" başlıklı 32/A maddesinde,

 "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 ...

 c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,

 ...

 yetkilidir.

 ...

 (4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

 ..."

 hükmü yer almaktadır.

 Aynı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 Cumhurbaşkanı bu yetkisini 29.12.2019 tarihli ve 2019/1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmış olup, 2012/3305 sayılı Kararın (20.08.2020 tarihli ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik) Geçici 8 inci maddesinde de, "(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

 ...

 b)1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

 teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

 açıklamalarına yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.2.5. Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması" başlıklı bölümünde konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

 Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 8 inci maddesine istinaden imalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında 25.11.2016 tarihinde başlanılan yatırıma ilişkin olarak, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarında;

 -%30 olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle %45 olarak,

 -%70 olan vergi indirim oranını %100 olarak,

 dikkate almak suretiyle hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranını geçmemek üzere yatırım dönemi içinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…