GÜNCEL
2024/97 Belediye İle Yapılan Sözleşme Nedeniyle Muhtaçlara Verilen Geceleme Hizmetlerinin Konaklama Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

07.05.2024

SAYI

2024/97

KONU

Belediye İle Yapılan Sözleşme Nedeniyle Muhtaçlara Verilen Geceleme Hizmetlerinin Konaklama Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk

ÖZELGE TARİHİ

19/04/2024

ÖZELGE SAYISI

E-96620903-187-48674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Belediye ile yapılan sözleşme nedeniyle muhtaçlara verilen geceleme hizmetlerinin konaklama vergisine tabi olup olmadığı ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden;

  •              Belediyesi ile imzaladığınız "Muhtaç Kişilere Konaklama Sağlanması" başlıklı sözleşme

uyarınca, sosyal ve ekonomik yönden bakıma ve yardıma muhtaç kişiler ile belediye sınırları içinde kalacak yeri ve imkanı olmayan mağdur vatandaşlara, yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlar da dahil olmak üzere konaklama hizmeti verdiğiniz,

  • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetlerinin konaklama vergisine tabi olmadığı hususlarından bahisle, söz konusu sözleşme kapsamında ifa edilen hizmetler karşılığında düzenleyeceğiniz faturalarda konaklama vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

7194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde ihdas edilerek 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe giren konaklama vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler

(yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Diğer taraftan, Tebliğin verginin konusuna ilişkin açıklamaların yapıldığı "I-Verginin Konusu" başlıklı bölümünde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetlerinin verginin konusuna girmediği belirtilmiştir. Bahse konu bentte tanımlanan sosyal hizmet kurumları; çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk destek merkezleri, kadın veya erkek konukevleri, toplum veya aile danışma merkezleri, aktif yaşam merkezi, çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları, çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimleri, ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezi, sosyal hizmet merkezi ve çocuk evleri koordinasyon merkezi şeklinde sayılmıştır.

Özelge talep formunuz ve ekleri ile işletmeniz adresinde yapılan 18/1/2023 tarihli yoklama faaliyetinin tetkikinden, 80 kişi kapasiteli tesisinizde pansiyon işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz ve ... Belediyesi ile imzaladığınız sözleşme uyarınca sosyal ve ekonomik yönden bakıma ve yardıma muhtaç kişiler ile belediye sınırları içinde kalacak yeri ve imkanı olmayan mağdur vatandaşlara, yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlar da dahil olmak üzere sözleşmedeki şartlar çerçevesinde ve bedeli mukabilinde konaklama hizmeti verdiğiniz anlaşılmaktadır.

İşletmeniz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarından biri olmadığından, konaklama tesisinizde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle tesisiniz bünyesinde sunulan (yeme, içme vb.) diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olup, ilgili belediyeye düzenlenecek olan faturalarda hesaplanan konaklama vergisinin vergilendirme dönemini takip eden ayın 26 ncı gününe kadar "Konaklama Vergisi Beyannamesi" ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…