GÜNCEL
2024/98 Örtülü Sermaye Kapsamında Vade Farklarının Belirlenmesi Hk.

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

08.05.2024

SAYI

2024/98

KONU

Örtülü Sermaye Kapsamında Vade Farklarının Belirlenmesi Hk.

ÖZELGE TARİHİ

29.12.2023

ÖZELGE SAYISI

62030549-125-1546854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Örtülü sermaye kapsamında vade farklarının belirlenmesi ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; doğalgaz ve petrol başta olmak üzere enerji sektöründe üretim, işleme, satış, dağıtım, araştırma, geliştirme. ithalat ve ihracat faaliyetleri ile iştigal ettiğiniz, faaliyetiniz kapsamında ham petrol temininin Azerbaycan mukimi ",,,(…)" tarafından grup firmalar aracılığıyla gerçekleştirildiği, … ile imzalanan sözleşme ve ilgili tadil protokolü uyarınca ödeme vadesinin piyasa teamüllerine ve emsallere uygun şekilde 90 gün olarak belirlendiği, …'ın şirketinize ham petrolü uluslarararası piyasadan genellikle ihale yöntemi ile tedarik ettiği ve ilgili satıcılar tarafından …'a uygulanan vadenin; ham petrolün fiyatı, temin edildiği yer, piyasa koşulları ve enflasyon gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak … ile şirketiniz arasından belirlediğiniz vadeden kısa veya uzun olabildiği, …'ın 90 günden daha kısa süre vadede temin ettiği haller için öz kaynaklarından finansman kullandığı ya da yabancı kaynak kullanmakta olduğu ve ham petrol temini sırasında oluşan finansman giderlerini şirketinize fatura ettiği belirtilerek, … ile ilgili satıcılar arasındaki işlemlerde değişiklik arz eden vade süresinin … ile şirketiniz arasında gerçekleşen işlemler için uygulanmasının zorunlu olup olmadığı, her iki işlem sırasında niteliksel ve niceliksel farklılıkların vade sürelerinin tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı ve örtülü sermaye uygulaması açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Örtülü Sermaye" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır." hükmü yer almaktadır.

 Anılan Kanunun "Kabul edilmeyen indirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "12. Örtülü Sermaye" başlıklı bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, anılan Tebliğin "12.1.6. Örtülü sermaye tutarı" başlıklı bölümünde;

 "Kanunda borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edildiğinden, bu limiti aşan kısma isabet eden faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere vergi matrahından indirilmesi mümkün olmayacaktır.

 Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış olsa da bu borç tutarları örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu süreleri aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, … ile Şirketiniz arasında imzalanan ham petrol tedarik alımlarında uygulanan vade farklarının piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre belirlenmesi gerekmekte olup bu kapsamda tespit olunan süreleri aşan vade farkları örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir.

 Öte yandan örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz giderlerinin, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…