GÜNCEL
2024/99 Z Raporlarının Bs Formunda Bildirilmesi Hk

ÖZELGE BİLGİLENDİRME

TARİH

09.05.2024

SAYI

2024/99

KONU

Z Raporlarının Bs Formunda Bildirilmesi Hk

ÖZELGE TARİHİ

06.05.2024

ÖZELGE SAYISI

E-95462982-105[VUK.ÖZLG-2023-48]-106937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın ‘’ Z Raporlarının Bs Formunda Bildirilmesi ‘’ hakkındaki özelgesi aşağıdaki gibidir.

  

İlgi'de kayıtlı özelge talep formunda, … vergi kimlik numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve gelirlerinizin günlük Z raporunda beyan edildiği belirtilerek, Z raporlarının Ba-Bs Formu ile bildirilip bildirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı (1.2) bölümünde, "1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" başlıklı 5 inci maddesinde, "Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında "Z" raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek zorundadırlar." ifadelerine yer verilmiştir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda Z raporu, bir iş günü içerisinde ÖKC kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan KDV tutarını ayrıntılı olarak veren, iş günü sonunda alınan ve müteselsil sıra numarası taşıyan rapor olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, Z raporu, bir iş günü içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan tüm satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisi tutarını ayrıntılı olarak veren, iş günü sonunda alınan ve müteselsil sıra numarası taşıyan ve ancak alıcının mükellefe ait adı, soyadı, unvanı ve T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin yer almadığı bir mali rapordur.

Buna göre, ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak yapılan satışların özeti niteliğinde olan Z raporları Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemelidir.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…