Sunumlar
7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA UZAYAN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ NELERDİR?

 

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA UZAYAN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ NELERDİR?

 

 

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi 25/05/2023 tarihli ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (CK) kullanılmıştır.

CK ile 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Buna göre, 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci (geçici 1 inci madde dâhil) maddelerinden yararlanmak için 31/5/2023 tarihine kadar vergi dairelerine (Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan idari para cezaları ile ecrimisiller için ilgili idarelere) yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu maddeler kapsamında yapılandırılan ve CK ile başvuru süresi uzayan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31/7/2023 tarihi bitimine kadar uzamıştır.

Dolayısıyla, söz konusu CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/5/2023 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihi bitimine kadar uzatılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/5/2023 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresi de 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır. Ancak, anılan Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Aşağıda yer alan tabloda uzayan başvuru ve ödeme sürelerine (vergisel olanlara) işlem bazında yer verilmiştir. 

Konu

Başvuru Süresi

Ödeme Süresi

Kesinleşmiş alacakların taksitlendirilmesi

(7440 Sayılı Kanun md. 2)

30.06.2023

(Ancak bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır

31.07.2023

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

(7440 Sayılı Kanun md. 3)

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

(7440 Sayılı Kanun md. 4)

Matrah ve vergi artırımı

(7440 Sayılı Kanun md. 5)

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

(7440 Sayılı Kanun md. 6/1)

30.06.2023

(Ancak bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır

31.07.2023

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler

(7440 Sayılı Kanun md. 6/3)

30.06.2023

(Ancak bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır

31.07.2023